x

Search the Findwise web

Sveriges Domstolar

Hur 86 intranät blir 1 – Findability hos Sveriges Domstolar

Utmaning

Det finns tre typer av domstolar i Sverige: allmänna domstolar (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen), allmänna förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolar, kammarrätter och Regeringsrätten) samt domstolar som avgör tvister inom specialområden, till exempel Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.

Det svenska Domstolsverket är en statlig myndighet som rapporterar till regeringen och fungerar som en serviceorganisation för de svenska domstolarna.
Funktionen för svenska Domstolsverket är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom det svenska rättsväsendet. Det kan handla om frågor som rör personalutveckling, utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar. De har även ansvaret för att drift genomförs effektivt och lättillgängligt. Historiskt sett har alla domstolar (86) haft ett intranät vardera, där samtliga visar i stort sett samma information. Administrationen av de 86 intranäten kunde med andra ord ta upp till 86 gånger mer tid än nödvändigt.

Lösning

Med hjälp av vår arbetsmetod, Findability Approach, kunde Findwise säkra kvaliteten på leveransen av ett sökdrivet intranät för det svenska Domstolsverket, som omfattar alla de 86 domstolarna. Metoden består av fem dimensioner av Findabiliy: verksamhet, användare, information, teknik och styrning. Genom att närma sig projekt på det här sättet kunde Findwise erbjuda en helhetslösning:

  • Verksamhet: Strategisk insikt, översyn och rapport med inriktning på organisationen och dess behov.
  • Användare: Denna dimension riktar sig till användarna av intranätet och ser till deras behov och arbetsflöden.
  • Information: Trots att vi kan arbeta med ostrukturerad information, rekommenderar vi organisationer att arbeta med informationshantering. Därigenom ökar datakvaliteten och det slutliga resultatet av projektet.
  • Teknik: Implementationen av plattform och integrationen av datakällor med hjälp av Findwise unika kompetens och komponenter.
  • Styrning: Det ligger i vårt intresse att säkra en långvarig kvalitet. Det är därför den sista dimensionen är avgörande. Vi erbjuder utbildning, ramar för styrning och regelbunden teknisk administration.

För Domstolsverket innebar projektet en strategisk behovsanalys som visade skillnader i det faktiska behovet och vad som ursprungligen hade planerats. Rapporten bidrog till att förstå användarens behov och skapa en bra grund för UX-arbetet, som leddes av våra designers. Därtill resulterade informationshanteringsprocessen i ett beslut om datalivslängd som garanterar relevant information. Våra konsulter tog också fram en struktur särskilt utformad för domstolarnas behov. All personal utbildades i dokumentationen av användarupplevelse, informationshantering och organisatoriska behov. Allt detta, tillsammans med en stark teknisk installation, tog Sveriges Domstolar närmare Findability.

Resultat

För domstolarna och deras förvaltningar innebär detta ett (1) intranät för alla 86 domstolar. Intranätet består av lokal och gemensam information ordnad i nivåer från personligt, geografiskt bundna roller och intressen.

För administratörerna innebär detta mindre arbete, enklare hantering av information och en tydlig struktur.

För användaren innebär detta ständigt uppdaterad information, bättre sökkvalitet och mindre platser att navigera.

Intranätet är nu en informationskälla för allt från FAQ till dokumentation från SharePoint.

Teknologier använda hos Sveriges Domstolar

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

EpiServer - En av de mest populära CMS-plattformarna i Sverige
Microsoft SharePoint & Office 365 - Sök i SharePoint och Office 365 är mer kraftfullt än någonsin